Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Mobbepolitik

På Vendsyssel Friskole tager vi mobning seriøst og arbejder for en mobbefri skole, hvor der skal være plads til venskabeligt drilleri og sjov blandt eleverne.

Målsætning

På Vendsyssel Friskole er fællesskab en af vore grundlæggende værdier. Et godt fællesskab kræver rummelighed, og at hver eneste persons udvikling og trivsel er vigtig i samspil med fællesskabet.

Det er friskolens målsætning at være mobbefri. Vendsyssel Friskole tolererer ikke mobning. At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre og elever bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og eventuelt bekæmpe mobning.

Gode venner

Hvad er mobning?

Ofte benyttes begrebet mobning lidt i flæng eller som synonym for almindelige drillerier. For at der er tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet psykisk eller fysisk.

Der findes forskellige måder at definere mobning på. Grundlæggende tales der om mobning, når en person gentagne gange over en vis periode bliver udsat for negative handlinger, fysisk eller psykisk vold eller trusler fra én eller flere andre personer. Den psykiske vold indbefatter også udelukkelse fra gruppen samt mobning via SMS eller andre elektroniske, sociale medier.

Forebyggende indsats mod mobning

På skolen

Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidste udefrysninger.

Allerede når der konstateres smådrillerier, bør der gribes ind ved, at det nærmere undersøges, om alle involverede parter finder drillerierne i orden. Det skal være legalt at sige fra – også over for smådrillerier.

Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvarterer, vægtes tilstedeværelsen af gårdvagter højt. I det daglige prioriteres samarbejde blandt eleverne samt gensidig hjælp og støtte frem for konkurrence.

Vi har et åbenplans lærerværelse i hjertet af skolen for at skabe hjemlighed og gensidig tryghed. Eleverne skal mærke, at de er velkomne på lærerværelset og kan komme til de voksne med deres problemer.

Det skal understreges, at alle elever skal fortælle det til en voksen, hvis de oplever, at nogen bliver mobbet. I indskoling og mellemtrin arbejdes der i klasserne bl.a. med “Fri for mobberi” som er et materiale, udviklet specielt med henblik på at lære børn sociale færdigheder, styrke deres selvværd og anspore dem til at arbejde for fælles trivsel.

Det er særligt klasselærerens opgave at hjælpe børnene med at skabe en god klassekultur og at efterbearbejde konflikter. Der etableres klasseregler for god opførsel i samarbejde med klasselærerne.

Lærerne er ansvarlige for klasserumsledelsen. Derfor er det altid lærerens opgave at lave holddeling, arbejdsgrupper og fordele siddepladser.

I hjemmet

Det er af stor betydning for bekæmpelsen af mobning, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater og de andre forældre. Vi forventer, at forældrene er loyale over for skolen, er tydelige voksne, der viser, at de er imod mobning, og som selv i ord og handling udviser respekt for andre mennesker og deres handlinger.

Det forventes at forældrene selv tager deres del af ansvaret for at lære deres børn etik på nettet og de sociale medier.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder ikke kun inviterer de for tiden mest populære kammerater, men inviterer alle – enten hele klassen eller kun piger/kun drenge. Samtidig er det en god idé at prioritere en indbydelse højt. En påmindelse om dette tages hvert år med på klassemøderne.

Derudover er det afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde vedrørende elevernes sociale relationer.

Vi forventer, at alle forældre deltager i møderne om deres børns klasse og er indstillet på at arbejde for hele klassens trivsel – ikke kun sit eget barns.

Skulle det alligevel ske...

Hvis et barn bliver mobbet, er de voksne på skolen forpligtede til at gribe ind.

Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt at tage kontakt til skolens lærere (evt. klasselæreren), så problemets omfang kan blive afdækket.

Det er også meget vigtigt, at en elev, som føler sig udsat for mobning, eller som bliver bekendt med, at en anden elev bliver mobbet, gør opmærksom på det. Det kan ske enten ved at fortælle om problemet til forældrene eller ved at henvende sig direkte til skolens lærere.

Hvis elever slår, sparker eller på anden måde går fysisk til angreb på hinanden, kommer de dagen efter ind at sidde i frikvartererne. Det er vigtigt, at en voksen snakker med barnet om mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre, når det er faldet lidt ned igen. Forældre til et barn, der for eksempel har slået andre, bliver kontaktet pr. telefon.

Er et barn blevet mobbet, tager lærerne nogle personlige samtaler med de involverede. Samtalerne gentages efter en kortere periode som opfølgning. Der tages også kontakt til de involverede forældre.

Hvis der ikke derefter sker en umiddelbar forbedring, eller hvis mobberiet gentager sig, indkaldes mobberen og dennes forældre til en samtale med skolelederen og klasselæreren.

Stopper mobberen ikke sin adfærd, kan det blive nødvendigt at sanktionere, og i visse tilfælde ende med bortvisning.